ckck电影院

ckck电影院

中府阳交主喉痹,胸满塞,寒热。犊鼻主膝中痛,不仁。

右手脉大,左手脉小,上病在右胁,下病在右足。在胃脘,即关弦紧。

 临泣主大风目痛。三间阳溪主喉痹,咽如哽。

若患寒热及卒患痈疽,不问日中,疾患未发前一食间即调,如其不得好瘥,明日根据式更调之。云其于药之主治功能颇称详悉,凡三十卷。

率谷,在耳上入发际一寸半。脉右转出不至寸口者,内有肉。

中封主身黄有微热,不嗜食。 凡人居止之室,必须周密,勿令有细隙,致有风气得入。

Leave a Reply