259LUXU全部丝袜

259LUXU全部丝袜

嫩房荚收煎代茶,去头风明目补脑。游丝缠眼中,摩鸡血速点;客忤中腹内,摩地浆顿吞。

 内容:\r金星草\pj249.bmp\r味苦,气寒。壮如枣核,周匝有毛。

同枳壳治血痔,同当归治眼疮。主鬼疰卒忤中恶及百精毒,去温疟时行疫疠并心腹邪。

善解酒毒,余治同前。腹痛或走者易效,胎动欲产者即安。

理霍乱俾呕吐止,开胃口令饮食增。 消积块,止月经久滴。

生广西诸州,子圆扁而绿。 凌冬不凋,名由此得。

Leave a Reply